Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Hela Thissen B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hela Thissen B.V. (hierna aangeduid als: ‘Hela’): de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden;
 2. Wederpartij: de partij waarmee Hela een Overeenkomst heeft gesloten of diegene die daarover met Hela in onderhandeling treedt;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;
 5. Partij(en): Hela en de Wederpartij gezamenlijk of ieder als individuele contractspartij;
 6. Webshop: de elektronische webwinkel van Hela waarop de Wederpartij, de Producten van Hela kan aanschaffen;
 7. Fysieke Winkel: het winkelpand van Hela dat voor Consumenten is te bezoeken en waar de Consument de Producten van Hela fysiek kan afnemen;
 8. Overeenkomst: elke afspraak tussen Hela en de Wederpartij;
 9. Producten: de levensmiddelen c.q. Producten van Hela Thissen B.V. bestaande uit onder meer, maar niet uitsluitend, sauzen, kruiden, dressings en kruiden ketchup;
 10. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, per Whatsapp of per post.

Artikel 2. Identiteit van Hela

Naam onderneming:                                      Hela Thissen B.V.

Bezoekadres:                                                 Magalhaesweg 1

Postcode + plaats:                                         5928 LN te Venlo

Kvk nummer:                                                 12035212

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Hela en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Hela en Wederpartij. Dit geldt tevens voor aankopen die via de Webshop, dan wel in de Fysieke Winkel van Hela zijn gedaan.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna aangeduid als: ‘voorwaarden’) zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Hela niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hela in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Hela kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 8. Hela is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen. Dit is bijvoorbeeld het geval in het kader van het transport van de Producten, welke in bepaalde gevallen door externe leveranciers worden geleverd.
 9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Hela niet.
 3. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 4. Mochten Producten niet meer leverbaar zijn, dan zal Hela deze vervangen door een vergelijkbaar product. Bij een sterke afwijking wordt dit voorafgaand aan de Wederpartij gemeld per e-mail. De Wederpartij heeft in dat geval de keuze om het vervangende Product toegestuurd te krijgen of om het bedrag van het Product dat niet leverbaar is terug te krijgen.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het (eventueel) voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Hela behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Hela weigert, dan zal zij de Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten c.q. -orders.
 6. Afgesproken leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.
 7. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hela onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen ontbinden. Deze termijn begint te lopen:
 2. bij Consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen Derde(n), die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
 3. Als een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, dan moet de Consument zorg dragen voor de retournering van het Product.

Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Indien Consument gebruik wenst te maken, dan dient hij/zij binnen de bedenktijd dit middels het retourformulier kenbaar te maken aan Hela.
 2. Consument zendt de Producten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij/zij de Producten heeft ontvangen, de Producten terug. Consument zendt het Product ongeopend en met alle geleverde toebehoren terug, en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, conform de door Hela verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.
 4. Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
 5. Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met de Producten en hij/zij zal de Producten slechts uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om de Producten te kunnen identificeren. Hierbij mag de Consument het Product testen c.q. bekijken zoals hij/zij dat ook in de winkel zou mogen doen.
 6. Wanneer Consument in strijd handelt met dit artikel, is Consument aansprakelijk voor de waardevermindering en/of schade aan de Producten.

Artikel 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk uitgesloten indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 2. In de overige gevallen is het herroepingsrecht ten aanzien van een geleverd Product tevens uitgesloten indien de verpakking ervan is geopend. De Producten van Hela betreffen doorgaans verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien de verzegeling daarvan is verbroken.

Artikel 9. Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, dan heeft Hela het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig aan haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk uitgesloten indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 2. In de overige gevallen is het herroepingsrecht ten aanzien van een geleverd Product tevens uitgesloten indien de verpakking ervan is geopend. De Producten van Hela betreffen doorgaans verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien de verzegeling daarvan is verbroken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

In geval Wederpartij een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van Hela is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Hela uit te keren bedrag.
 2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Hela voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hela.

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

      3. Hela is niet aansprakelijk voor indirecte en/of directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Hela voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hela.

      4. Indien Hela in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, dan zal Hela alleen kunnen worden aangesproken voor de directe

      schade. In die gevallen zal de totale aansprakelijkheid van Hela beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium

      (exclusief btw).

      5. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Hela uitkeert.

      6. Onder directe schade wordt verstaan:

  1. redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Hela aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten die zijn gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

      7. Wederpartij vrijwaart Hela voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

      8. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, dan wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van

     vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

      9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Hela meldt. Iedere

     vordering tot schadevergoeding tegen Hela vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

     10. Hela is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.

     11. Hela is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hela is uitgegaan van door Wederpartij versterkt onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij van deze

    gegevens te laat heeft opgeleverd.

 1. Indien de Producten van Hela beschadigd geleverd zijn, dan is de aansprakelijkheid van Hela beperkt tot hetgeen in deze algemeen voorwaarden onder “Garantie”, artikel 12 van deze algemene voorwaarden, is geregeld.
 2. Wederpartij is persoonlijk verantwoordelijk voor diens Productkeuze. Hela is niet aansprakelijk indien schade is ontstaan door opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van een Product door de Wederpartij.

Artikel 11. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Hela in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Hela kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Hela onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Hela kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers, transporteurs of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de Producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Hela niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Hela niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmacht situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hela is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Hela als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, dan heeft Hela recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reed gewerkte uren of gedane investeringen.

Artikel 12. Garantie

 1. Hela staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Hela staat er tevens voor in dat aan alle verplichte certificaten is voldaan, waaronder tevens de IFS-certificering.
 3. Mocht er tijdens het transport schade zijn ontstaan, dan zal Hela een onderzoek instellen bij de (al dan niet externe) transporteur.
 4. Mocht de hiervoor genoemde schade aan Hela te wijten zijn, dan zal Hela het beschadigde Product vervangen. Indien dit niet mogelijk is, dan zal Hela de aankoopprijs van het Product terugbetalen.
 5. De garantie vervalt indien:
  1. de houdbaarheidsdatum (of ‘datum consumeren voor’) op het desbetreffende Product is verstreken, tenzij dit aan een fout aan de zijde van Hela is te wijten;
  2. de schade is veroorzaakt door oneigenlijk of onverstandig gebruik van het Product;
  3. Wederpartij of Derden het Product hebben geopend of zonder Schriftelijke toestemming van Hela hebben geprobeerd te wijzigen.

      6. Indien een Product gebreken vertoont die niet direct zichtbaar zijn, dan dient Wederpartij dit binnen 2 (twee) dagen na de ontdekking van het gebrek van het Product te melden aan de

      klantenservice van Hela. Hierbij dient Wederpartij de gegevens die vermeld staan op de orderbevestiging te vermelden. Voorts moet Wederpartij duidelijk vermelden om welke Producten het

      gaat en wat de gebreken zijn.

      7. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, dan heeft Hela recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane

      investeringen. Indien de garantietermijn is verstreken, dan mag Hela de kosten voor terugname of vervanging aan Wederpartij in rekening brengen. Indien Wederpartij beschadigde Producten

      wil retourneren, dan kan dit uitsluitend na Schriftelijke toestemming van Hela. Hela kan de retournering van Producten na afloop van de Garantieperiode (en indien van toepassing

      herroepingsperiode) te alle tijde weigeren.

Artikel 13. Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief Nederlandse omzetbelasting (9% & 21%) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. In het geval van Consumentenkoop, zijn de bedragen weergegeven inclusief Nederlandse omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bestellingen die bestemd zijn voor landen buiten de Europese Unie ‘Eur3 & Wereld’ bedraagt het 0% tarief.
 3. Hela behoudt zich het recht voor om meermaals per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 4. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Hela behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Hela in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 5. Hela heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Hela zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hela niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 7. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 8. Het totaalbedrag van de bestelling is inclusief de verwerking van de order.
 9. Voor iedere order worden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, verzendkosten in rekening gebracht. Ook dit bedrag wordt expliciet vermeld op de website, de offerte en/of in de online winkelwagen. De hoogte van de verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming, de hoeveelheid Producten van de order en de verzendwijze. In beginsel zijn de kosten voor de verzending en aflevering voor rekening van Wederpartij, tenzij Partijen Schriftelijk iets anders zijn overeengekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Webshop, waarbij bij een aanschaf van een bepaalde waarde de Consument een aanspraak krijgt op gratis verzending.

Artikel 14. Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
 2. Ten aanzien van Consumenten geldt dat zij de prijs van Producten in de Fysieke Winkel of Webshop van Hela direct in hun geheel moeten voldoen. Consumenten rekenen derhalve direct de door hen gekochte Producten af.
 3. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hela te melden.
 4.  Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Hela gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Hela gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP, dan zijn de vorderingen van Hela op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Hela direct opeisbaar.
 6. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Orderbevestiging en pakketverzending

 1. Van elke order ontvangt de Wederpartij per e-mail een bevestiging. Hierop staan alle bestelde Producten, de prijzen per Product, de eventuele verzendkosten en de totaalprijs vermeld. Tevens staat het gekozen adres van aflevering op deze orderbevestiging vermeld.
 2. Hela zal wanneer de bestelling en betaling van de order via de Webshop binnen is al het mogelijke doen om de bestelling binnen 2 (twee) werkdagen af te leveren bij een door haar gekozen (al dan niet externe) transporteur. Dit streven houdt echter een inspanning in voor Hela, waar de Wederpartij geen concrete rechten aan kan ontlenen. Zie ook artikel 16 lid 5 van deze voorwaarden.
 3. De Producten die door de Wederpartij worden besteld, en welke niet voor een Consument zijn, worden tevens door een (al dan niet externe) transporteur bezorgd. Het streven is om bestellingen die zijn gedaan voor 15:00 uur ‘s middags de volgende dag te bezorgen.
 4. Bestellingen van Producten met een buitenlandse bestemming, waaronder Amerika, worden tenzij Schriftelijk anders is afgesproken zelf afgehaald op een tijdstip en afhaalpunt in overleg met Hela.
 5. Hela is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat de order door de externe transporteur is geaccepteerd.
 6. De (al dan niet externe) transporteur zal de order afleveren op het adres dat door de klant tijdens de bestelprocedure is aangegeven.
 7. De (al dan niet externe) transporteur geeft een indicatie van de verzendduur. Deze is afhankelijk van het land van bestemming en van de door Wederpartij gekozen verzendwijze. De verzendduur kan in sommige gevallen oplopen tot 30 (dertig) of meer werkdagen. Hela kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van deze verzendduur.
 8. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor eventuele importheffingen in het land van bestemming, en vrijwaart Hela hier ook voor. Hela heeft hier geen controle over. Bij vragen kunt u contact opnemen met het douanekantoor van het betreffende land.
 9. Hela zal zich bij de levering houden aan de Incoterms en levert volgens de DDU- normen. Dit zijn wereldwijd erkende gestandaardiseerde leveringsvoorwaarden voor internationale transacties van materiële goederen. Dat wil zeggen dat Hela levert aan huis en dat de Wederpartij verantwoordelijk is voor het importeren van de Producten.

Artikel 16. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Hela kenbaar heeft gemaakt.
 2. Adreswijzigingen kunnen worden ingediend tot het moment van het laden van de order in de transportvoertuigen. Wederpartij kan hiervoor contact opnemen met Hela, waarbij Hela niet op voorhand kan garanderen dat deze adreswijziging nog kan worden doorgevoerd.
 3. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Hela zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging, maar indien mogelijk al voor de verzending ervan, zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat er een vervangend Product wordt geleverd. Bij vervangende Producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zij voor rekening van Hela.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Hela tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Hela bekend gemaakte vertegenwoordiger in het geval van het gebruik van Hela’s eigen interne transport, in de gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van een externe transporteur, dan berust het risico van beschadiging en/ of vermissing van Producten bij Hela tot het moment van aangifte van de Producten aan externe transporteur. Dit, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 17. In ontvangst nemen

 1. Indien Wederpartij niet in staat is om de goederen tijdig op te halen dan wel in ontvangst te nemen, dan is Hela niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van bedorven Producten of voor het overschrijden van de houdbaarheidsdatum van de Producten.
 2. Indien Wederpartij weigert de Producten in ontvangst te nemen of indien Wederpartij de aanwijzingen of informatie met betrekking tot de in ontvangstname niet opvolgt, dan zijn de extra kosten voor de opslag van de Producten en/of de kosten voor een nieuwe aflevering voor rekening en risico van de Wederpartij.
 3. Zodra Wederpartij de order in ontvangst heeft genomen, dan dient deze de inhoud ervan te controleren. Eventuele schade aan de Producten of afwijkingen van de order dient de Wederpartij binnen 48 (achtenveertig) uur na ontvangst schriftelijk door te geven aan Hela onder vermelding van de gegevens op de pakbon. Hierbij moet Wederpartij ook duidelijk vermelden om welke Producten het gaat en wat de gebreken zijn.

Artikel 18. Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Hela ter zake Schriftelijk heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering, zoals genoemd in artikel 15 lid 3 van deze algemene voorwaarden, geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. De Wederpartij dient Hela in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Hela is gemeld, dan wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 19. Overdracht

 1. Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Hela aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Hela:
  1. zolang de Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;
  2. zolang de Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan;
  3. en zolang de Wederpartij de vorderingen van hela wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. Hela zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan Hela alle medewerking verlenen teneinde Hela in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hela of een door Hela aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Hela de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, dan is Wederpartij op verzoek van Hela verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan Hela. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 van het Burgerlijk Wetboek vereist is, dan is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.
 5. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Wederpartij verplicht Hela zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 21. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten rusten bij Hela, ook indien er eventueel op een later moment nieuwe intellectuele eigendomsrechten ontstaan. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
 2. De door Hela verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Hela is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Hela.
 3. Hela heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 4. Wederpartij vrijwaart Hela voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 5. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Hela op schadevergoeding.

Artikel 22. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van Hela heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Hela is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Hela een direct opeisbare boete van 20.000,- (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Hela, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23. Medewerkersbeding

 1. Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Hela, medewerkers van Hela die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Hela zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

Artikel 24. Exclusiviteit

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan Hela het exclusieve recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren.

Artikel 25. Privacybeleid

 1. De gegevens van Wederpartij worden uitsluitend gebruikt om diens bestelling te verwerken en te verzenden. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan Derden, dit, in overeenstemming met de voorschriften in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Indien Wederpartij Hela een verzoek stuurt met daarin diens naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, dan kan deze zijn gegevens inziens en/of desgewenst door Hela laten verwijderen.

Artikel 26. Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten en al hetgeen dat in het verlengde daarvan ligt, bijvoorbeeld de verrichte rechtshandelingen, tussen Hela en Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Hela zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Hela gevestigd is.

Artikel 27. Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na de beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 28. Wijziging of aanvulling

 1. Hela is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Hela Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Indien de wijziging Hela de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, dan heeft de Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
 4. De Nederlandse taal prevaleert boven alle andere vertalingen van deze voorwaarden.

Artikel 29. Hela Maaltijdsauzen Proefbox

 1. Alle aanvragen voor de Hela Maaltijdsauzen Proefbox worden zorgvuldig gecontroleerd.

 2. Alleen bedrijven in de foodservice komen in aanmerking om een proefbox te ontvangen.

 3. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en een proefbox aan te vragen, stem je ermee in dat er contact met je mag worden opgenomen.

 4. Per bedrijf kan er slechts één proefbox worden aangevraagd.

Gebruikersovereenkomst Merkenrecht

Deze Gebruikersovereenkomst (“Overeenkomst”) is van toepassing op het gebruik van producten en merken (“Producten”) van Hela. Door het gebruik van onze Producten stemt u in met de voorwaarden zoals hierin uiteengezet.

 

1. Eigendom en Gebruik van Producten

1.1. Hela behoudt te allen tijde het eigendom van de Producten. Het gebruik van de Producten door de gebruiker impliceert geen eigendomsoverdracht.

1.2. Gebruikers dienen de Producten te gebruiken voor het beoogde doel en conform de specificaties en richtlijnen die door Hela zijn verstrekt. Elk ander gebruik dat afwijkt van het normale en verwachte gebruik, evenals elke vorm van misbruik of onrechtmatig gebruik van de Producten, is ten strengste verboden.

 

2. Terugvordering van Eigendom

2.1. In geval van niet-naleving van deze Overeenkomst, met name wanneer Producten niet op de normale wijze worden gebruikt zoals ervan wordt verwacht, behoudt Hela zich het recht voor om zijn eigendom terug te halen.

2.2. Hela zal de gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van de niet-naleving en een redelijke termijn bieden om de situatie te corrigeren. Als de gebruiker de situatie niet binnen de gestelde termijn corrigeert, heeft Hela het recht om de Producten onmiddellijk terug te vorderen.

 

3. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

3.1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de Producten.

3.2. De gebruiker zal de Producten niet verkopen, verhuren, in pand geven of op enige andere wijze beschikbaar stellen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van Hela.

 

4. Beëindiging

4.1. Deze Overeenkomst kan door Hela worden beëindigd als de gebruiker zich niet aan de bepalingen houdt.

4.2. Bij beëindiging van deze Overeenkomst dient de gebruiker onmiddellijk alle Producten aan Hela te retourneren.

Door de Producten van Hela te gebruiken, erkent en aanvaardt de gebruiker de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst. Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot de terugvordering van de Producten door Hela en eventuele juridische stappen.